Pedals

در زیر جدولی از تطابق محصولات  استادیو لاجیک با پدال های مرتبط آورده شده است :